Omschrijving

Bestuursfuncties

President

De President is het vertegenwoordigende gezicht van ELSA Amsterdam. Hij of zij is het aanspreekpunt voor alle algemene zaken die vereniging betreffen. In dit verband vertegenwoordigt de President de vereniging zowel binnen het ELSA netwerk als ten overstaan van externe partijen.

De President ontfermt zich over het algemeen welslagen van ELSA Amsterdam en bekommert zich daarbij om alle belangen die een rol van betekenis kunnen spelen. Hij of zij weet wat er zich afspeelt binnen de vereniging en kan daar adequaat op inspelen en anticiperen. De President beschikt dan ook over een goede dosis kennis omtrent de aard van ELSA als organisatie en de gewoonten die kenmerkend zijn voor onze lokale groep.

Evenzeer draagt de President er zorg voor dat zijn of haar visie wordt weerspiegeld in het algemene bestuursbeleid. Daarbij ziet de President toe op de naleving van de door het bestuur opgestelde strategie voor de vereniging. Bijgevolg voert de President niet alleen leidinggevende, maar ook ondersteunende taken uit. In dit verband kan men bijvoorbeeld denken aan de organisatie van de bestuursvergaderingen, het managen van de samenwerking en voortgang binnen het bestuur en het toezien op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten die door het bestuur van onze ELSA-groep, ELSA The Netherlands en/of ELSA International zijn genomen.

Samengevat worden de taken van de President ook wel aangeduid met de volgende functieterreinen: Board Management, External Relations & Expansion, oftewel BEE.

Secretary General

De Secretary General (SecGen) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de interne administratie en correspondentie. Ten aanzien van de rest van het bestuur neemt de SecGen een ondersteunende positie in.

Hoewel de SecGen aldus niet vanuit zichzelf betrokken is bij de organisatie van onze activiteiten en evenementen vervult hij of zij wel een belangrijke communicatieve rol. Zo ziet de SecGen er op toe dat de bestuursleden hun interne afspraken nakomen en zich houden aan de daarbij gestelde deadlines. Daarnaast fungeert de SecGen als het centrale aanspreekpunt voor onze leden: voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u altijd bij hem of haar terecht. Ook dient de SecGen ervoor te zorgen dat het contact tussen derden en het bestuur soepel verloopt.

Verder vallen allerlei administratieve werkzaamheden binnen het takenpakket van de SecGen. Zodoende houdt hij of zij de jaarplanning en het ledenbestand bij. Daarmee assisteert de SecGen tegelijkertijd de overige bestuursleden bijvoorbeeld in verband met het incasseren van de ledencontributie, het versturen van nieuwsbrieven of het opstellen van deelnemerslijsten voor de evenementen die we organiseren. Bovendien stelt de SecGen de notulen op tijdens bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en is hij of zij verantwoordelijk voor in het stand houden van het alumninetwerk.

Treasurer

De Treasurer voert het gezag uit over de financiën van onze vereniging. Hij of zij doet dit op ordelijke, bedachtzame en oordeelkundige wijze. In aanvulling op de SecGen is de Treasurer grotendeels belast met financiële administratie en rapportage. Hierbij kan gedacht worden aan bezigheden zoals het bijhouden van het financiële kasboek, het maken van begrotingen, het afschrijven van de ledencontributie en het opstellen van het financiële jaaroverzicht. De Treasurer vervult daarnaast in het verkeer met derde partijen ook een belangrijke plaats. Zo is het in beginsel de Treasurer die betalingen aan derden verricht en waakt over uitgaande betaalstromen. Ook draagt hij of zij zorg voor het aanvragen van subsidies, het innen van sponsorgelden en de acquisitie van nieuwe partners/sponsors.

Vice President Marketing

De Vice President Marketing (VP MKT) focust zich op het promoten, exposeren en verkopen van alle activiteiten, projecten en producten die ELSA Amsterdam te bieden heeft. Net als de taken van SecGen en de Treasurer zijn de bezigheden van de VP MKT logistiek en coördinerend van aard.

Kenmerkend aan de VP MKT is zijn of haar creatieve inzicht, uitstralingsvermogen en overtuigingskracht. Voor effectieve promotie beoogt De VP MKT voortdurend te achterhalen wat de wensen en interesses zijn van onze doelgroep.

De VP MKT legt verantwoording af voor de publiciteit die ELSA als vereniging geniet en het imago wat zij daarbij naar buiten toe voordraagt. Hij of zij vraagt zich daarom af hoe ELSA Amsterdam haar activiteiten het beste kan adverteren, welke informatie daarbij wordt prijsgegeven en op welke manier dat wordt gedaan. Zo bedenkt de VP MKT – in goed overleg met bestuursleden verantwoordelijk voor de “Key Areas” (zie hierna) – nieuwe campagnes en strategieën om onze vereniging op de kaart te zetten.

Concreet betekent het voorgaande dat de VP MKT zich onder andere bezig houdt met het onderhoud van de website, het schrijven van de nieuwsbrief, de berichtgeving van ELSA via social media en het ontwerpen en verspreiden van posters, flyers en merchandise.

Vice President Academic Activities

De Vice President Academic Activities (VP AA) heeft de leiding over de organisatie van activiteiten waarbij onze studenten in aanvulling op het universitaire curriculum getraind worden in hun juridische “softskills”. Dat wil zeggen vaardigheden waarover iedere goede jurist dient te beschikken, maar die studenten niet zonder meer worden meegegeven binnen de opleiding zelf.

Dit betekent dat de VP AA helder voor ogen heeft welke vaardigheden essentieel zijn om te functioneren als een bekwaam jurist. Hij of zij weet daarom ook in welke vaardigheden onze studenten over het algemeen willen verbeteren, zodat zij daarmee tevens worden ondersteund in het concours van hun studie. Tussen de wensen van onze doelgroep op dit gebied en de mogelijkheden die wij als vereniging te bieden hebben zit een spanningsveld die tot uitdrukking komt in het creatieve denken van de VP AA.

De bijscholing van onze studenten op het gebied van academische vaardigheden kan geschieden op tal van manieren: het kan hierbij gaan om mondelinge, schriftelijke, onderzoeks- en praktijkgerichte activiteiten. Het is daarom dat de VP AA voor het op touw zetten van evenementen in wezen beschikt over een rijk palet aan opties, waarbij altijd ruimte is voor maatwerk. Globaal gezien kan men hierbij denken aan verschillende soorten workshops, kantoorbezoeken, pleitoefeningen of trainingen die de student helpen om sneller en/of effectiever bepaalde stof (zoals een rechterlijke uitspraak) te bestuderen dan wel samen te vatten.

Voor het overige is de VP AA hoe dan ook betrokken bij de organisatie van een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, waarvan een groot deel wordt gecoördineerd vanuit ELSA International of ELSA The Netherlands. Ter illustratie kunnen genoemd worden de Legal Research Group, de ELSA Moot Court Competition, de ELSA Law Review, maar bijvoorbeeld ook ons “eigen” Groot Juridisch Dictee.

Vice President Seminars & Conferences

De Vice President Seminars & Conferences (VP S&C) draagt, evenals de VP AA, zorg voor inhoudelijke activiteiten, met dit verschil dat de VP S&C zich richt op die evenementen die het doel hebben de kennis en ervaringen van deelnemers omtrent een onderwerp, beroepsrichting of locatie met juridische relevantie te verruimen en te verrijken.

Aangezien er veel komt kijken bij de organisatie van bijeenkomsten en conferenties is de VP S&C goed in staat zich flexibel en diplomatiek op te stellen. Daarnaast beschikt hij of zij over een uitstekend gevoel voor planning. De VP S&C treedt proactief en met zelfvertrouwen in contact met onze partners en andere externe partijen en personen die nodig zijn om een bepaald evenement te faciliteren en inhoudelijke aankleding te geven.

Naast bijvoorbeeld het organiseren van een lezing, een bezoek aan een instituut of een studiereis is de VP S&C ook een belangrijke tussenpersoon voor wat betreft een aantal projecten die op internationaal ELSA-niveau spelen. Dit zijn onder andere internationale meetings, de ELSA Summer Law School en de ELSA Delegations.